هم نفس

عاشقان را گر در آتش می پسندد لطف دوست...... تنگ چشمم گر نظر در ساقی کوثر کنم

خرداد 94
1 پست
بهمن 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
تیر 92
1 پست
آذر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
3 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
5 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
7 پست
بهمن 88
5 پست
دی 88
2 پست
خاطرات
21 پست
خودمونی
21 پست
شهدا
14 پست
مناجات
13 پست
خدااااا
5 پست
خداااا
2 پست
مرگ
1 پست
شعر
5 پست